Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming en de uitvoering van een tussen de opdrachtgever en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening dor de opdrachtgever of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.

Artikel 2: Definities

Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te (laten) volgen. Dit kan de opdrachtgever zelf zijn, maar ook de (potentiele) werkgever of ouder/verzorger.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de opdrachtgever teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de opdrachtgever te verkrijgen.

Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de opdrachtgever zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR      praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Rijschool of rijschoolhouder: Degene die opdracht van de opdrachtgever heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de opdrachtgever het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3. Algemeen

Gedurende een rijles is de opdrachtgever niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent zolang er sprake is van een rijles instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerwetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).

 

Artikel 4. Verplichtingen ten aanzien van de rijschool

De rijschool draagt er zorg voor dat:

 1. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
 2. De opdrachtgever zo veel mogelijk rijonderricht ontvangen van dezelfde instructeur.
 3. Er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de opdrachtgever zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
 4. Nadat de opdrachtgever de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de opdrachtgever MKdrive hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de opdrachtgever is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden ondervraagd.
 5. De opdrachtgever, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen.
 6. De lesduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 7. Er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de opdrachtgever tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

Artikel 5. Verplichtingen ten aanzien van de leerling

De opdrachtgever verplicht zich:

 1. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigID gegevens + sms bevestiging via mijncbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de opdrachtgever een Gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de opdrachtgever dat deze gegevens actueel blijven.
 2. Ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld inden aan een opdrachtgever de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
 3. Te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/ het examen blijken dat de opdrachtgever een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
 4. Een gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de opdrachtgever. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.
 5. Te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, dient door de opdrachtgever de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
 6. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden. (09.00 uur en 17:30 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden;
  Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende redenen zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling.
 7. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 8. De mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
 9. Bij een onderzoek naar de riigeschiktheid, tussentijdse toets rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectieformulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.
 10. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor met worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een ‘’informatie Gezondheids Verklaring’’ worden ingevuld.
 11. De lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
 12. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De opdrachtgever dient rekening te houden per lesuur ruim 75 min weg te zijn. En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen de Tussentijdse toets en alle examens bij het CBR.
 13. De autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de opdrachtgever bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
 14. Voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor af tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat- die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen- is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.
 15. Na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de opdrachtgever verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Artikel 6. Betaling

 1. Te zij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld contant worden voldaan. Indien wordt overeengekomen dat er giraal wordt betaald dient deze betaling plaats te vinden voor aanvang van de les en is de opdrachtgever verplicht alle openstaande facturen voor het examen te voldoen. Mochten er meer lessen vooruit zijn betaald dan uiteindelijk zijn afgenomen, dan zullen deze na beëindiging van de opleiding door MKdrive worden gecrediteerd.
 2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lespriis te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden dorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdrage aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdrage aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.
 3. Indien contant dient te worden betaald- dan wel op basis van een schriftelijke overeenkomt een bedrag giraal dient te worden overgemaakt -en deze betaling uitblijft ontvangt de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met de daarbij gepaard gaande administratiekosten. Deze bedragen €15,00. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand van de betaling is voldaan.
 4. Indien 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswegen verzuim. In dit geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 5. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, blijft de opdrachtgever het openstaande bedrag beschuldiging, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor invordering van het verschuldigde bedrag.
 6. Indien de opdrachtgever een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de opdrachtgever eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De opdrachtgever zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen.

Wordt er langer dan 1 jaar niet gelest na afnemen van een pakket zal er geen restitutie plaatsvinden.

 1. Indien een opdrachtgever een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en de opdrachtgever neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.

Artikel 7. Theorie en theorie-examen

Theorieboeken kunnen kosteloos geleend worden bij de rijschool mits ze niet uitgeleend zijn. Aan schade bij de boeken door een leerling kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)

(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versnel bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek na machtiging van de rijschool giraal aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de opdrachtgever per mail voor op welke datum hij/zij verhinderd is om een tussentijdse toets of examen af te leggen. Indien de opdrachtgever geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringsysteem worden vastgelegd.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de opdrachtgever niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de opdrachtgever geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor een nieuwe aanvraag van een onderzoek voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De rijschool is na mondeling of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
 5. Het CBR-praktijk-examen vindt zo veel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.

Artikel 9. Opschorting en annulering

 1. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakomingen van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. MKdrive kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden, defect voertuit en/of verschuiving van examens, ten alle tijde de praktijkopleiding stopzetten. MKdrive kan nimmer door de opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.
 7. Indien het praktijkexamen of tussentijdse toets wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kan MKdrive besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles worden omgerekend.

Artikel 10. Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer een of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid (Tussentijdse toets of rijexamen) de

examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

Artikel 11. Onderzoek naar de rijvaardigheid.

 1. Indien het CBR of BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de opdrachtgever het lesgeld van een rijles in rekening brengen voor het opnieuw aangestelde vastgestelde onderzoek; dit kan alleen als een les voor aanvang het examen was afgesproken.
 2. Indien de opdrachtgever het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub b-1, sub b-2 of sub b-3, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de opdrachtgever een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de opdrachtgever dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de opdrachtgever in de drie hieronder genoemde gevallen;
  b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de opdrachtgever of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.

b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde gelijkwaardig type ter beschikking is.

b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.

 1. Indien er onder b-2 en b-3 genoemde gevallen garandeerd de rijschool bovendien dat de opdrachtgever, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 3 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

Artikel 12. Privacy beleid

MKdrive verwerkt ter uitvoering van cursus, -les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met MKdrive aangaat persoonsgegevens. MKdrive verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in kracht gestreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de leenovereenkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welke tijdsbestek MKdrive uw gegevens verwerkt en zo ook inden gewenst verwijderd kunnen worden.

Artikel 13. Geheimhoudingverklaring

MKdrive verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus-les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met MKdrive aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. MKdrive garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens

van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichtingen tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechtelijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden zoals gevolg aan botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de opdrachtgever, alsmede ten gevolgen van gebruik door de opdrachtgever van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan- al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof-rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de opdrachtgever niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.
 2. Indien de opdrachtgever, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de opdrachtgever de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 15. beëindigingen lesovereenkomst

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleidng) kan de opdrachtgever de leesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR-of BNOR gedeelte).

Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examenheld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van een lesuur evenals de administratiekosten.

Artikel 16. Klachten

De opdrachtgever die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze inden mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen.

Artikel 17. Wijzing algemene voorwaarden

De rijschool is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen nadat de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.mkdrive.nl en worden op verzoek van de opdrachtgever onverwijld toegestuurd.

Ben jij er klaar voor?

Meld je dan nu aan!

Liever contact via WhatsApp?